Adresa

Jovana Popovića 40, Novi Sad

TELEFON

+381-21-403049

E-MAIL ADRESA

office@mhm-projekt.rs

Realizovani projekti

Rekonstrukcija nasipa Ljutovo

Opština Novi Bečej je u skladu sa planiranim aktivnostima za efikasniju odbranu od poplava poljoprivrednog zemljišta i očuvanje glavnog odbrambenog nasipa, pokrenula izradu projektno tehničke dokumentacije neophodne za sanaciju/nadgradnju letnjeg nasipa Ljutovo. Novi Bečej sa predmetnim letnjim nasipom nalazi se na levoj obali reke Tise.

Letnji nasip Ljutovo nalazi se zapadno od naselja Novi Bečej štiti oko 870ha obradive površine i 230ha šumske površine i pašnjaka. Dugogodišnje neodržavanje nasipa i pojava visokih vodostaja na reci Tisi tokom godina doveli su do oštećenja nasipa. Posledice ovoga su svakako štete koje su se javile na poljoprivrednim površinama, odnosno uništeni usevi.
Opšti cilj projektne dokumentacije je stvaranje uslova za efikasniju odbranu od poplava, sanacijom oštećenog nasipa, obezbeđenje dovoljne širine krune kako bi mehanizacija u vreme poplava i pri redovnom održavanju mogla da koristi nasip. Planirana je i izgradnja i biciklističke staze po kruni nasipa koja će razviti cikloturizam na području Opštine Novi Bečej i koja će u budućnosti činiti deo međunarodne biciklističke rute EuroVelo 11.

Projektom je predviđena izgradnja preliva (na visini 10% velike vode Tise) na dve lokacije, kao i izrada kanalske mreže sa otvorenim zemljanim kanalima širine dna 1,0 m i nagibom kosina 1:1,5. Obzirom da se planira dvojaka upotreba kanala za odvodnjavanje i navodnjavanje nagib kanala je 0%, odnosno dno kanala je horizontalno. Na novoprojektovanoj kanalskoj mreži predviđeno je postavljanje četiri tipske ustave sa tablastim zatvaračima.
Za potrebe navodnjavanja planirane je izgradnja crpne stanice.

Delatnosti poslovanja

Kontakt podaci