Adresa

Jovana Popovića 40, Novi Sad

TELEFON

+381-21-403049

E-MAIL ADRESA

office@mhm-projekt.rs

O nama

Vaš partner u projektovanju

Naš profil

Privredno društvo MHM – projekt d.o.o. Novi Sad je osnovano 23.05.2008. godine. Direktor i vlasnik privrednog društva je Naser Mostafa, dipl.inž.saob.

Aktivnosti privrednog društva su usmerene na izradu tehničke dokumentacije u oblasti niskogradnje, što obuhvata građevinske projekte saobraćajnica, projekte kolovoznih konstrukcija, projekte odvodnjavanja i hidrotehničkih instalacija, projekte javnog osvetljenja, elektroenergetskih, telekomunikacionih i drugih instalacija, saobraćajne projekte, projekte putnih objekata (mostova) i inženjerskih konstrukcija (propusti i potporni zidovi), arhitektonske projekte parternog uređenja, projekte ozelenjavanja i dr. Pored izrade projekata, privredno društvo je specijalizovano za uspostavljanje sistema neprekidnog automatskog brojanja saobraćaja na putevima i gradskim saobraćajnicama, kao i za realizaciju istražnih radova u postupku izrade projekata koji obuhvataju geodetske radove i sve aktivnosti potrebne za utvrđivanje, odnosno ocenu stanja postojećih saobraćajnica i kolovozne konstrukcije. Za potrebe ocene stanja i izradu kvalitetne tehničke dokumentacije, oformili smo sopstvene laboratorije u kojima se vrše geomehanička ispitivanja i ispitivanja asfalta. U privrednom društvu se na visokom kvalitativnom nivou izvršavaju i aktivnosti iz oblasti bezbednosti saobraćaja, kao i saobraćajna istraživanja u oblasti projektovanja, izgradnje, eksploatacije i održavanja putne mreže. Pored navedenog, privredno društvo je započelo sa razvojem poslovanja u oblasti zaštite životne sredine, arhitekture i visokogradnje.

Naši najznačajniji klijenti su JP Putevi Srbije, JP Putevi Beograd, JP Direkcija cesta Federacije BIH, Direkcija za puteve Sarajevskog kantona, Direkcija za saobraćaj Crne Gore, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, kao i Gradske uprave Novog Sada, Subotice, Zrenjanina, Sombora, Beograda, Tuzle itd. Pored toga, uspešno sarađujemo sa više opštinskih uprava i javnih preduzeća, kao i sa nekoliko turističkih organizacija na području Republike Srbije.

Untitled design (7)
Untitled design (8)

Misija preduzeća

Naša misija je da svojim klijentima obezbedimo maksimalnu dugoročnu korist, kako u domenu izrade tehničke dokumentacije, tako i u domenima istražnih radova, izrade baze podataka o putevima i uspostavljanju sistema neprekidnog automatskog brojanja saobraćaja.

Vizija preduzeća

Naša vizija je da ostvarimo saradnju sa velikim brojem različitih klijenata u našoj zemlji i okruženju. Na taj način će državne institucije i drugi klijenti steći stručnog, profesionalnog, pouzdanog i poverljivog poslovnog partnera čime će povećavati ukupnu korist svog poslovanja.

Strategija preduzeća

Uspeh preduzeća se realizuje strategijom koja, između ostalog, obuhvata:

U svrhu dobijanja posla ne nudimo jeftina rešenja koja u sebi skrivaju veliki broj dodatnih troškova, jer ne verujemo u dugoročnu korist takvih rešenja

naši klijenti

+
Klijenata
+
Realizovanih projekata
+
Zaposlenih
+
Godina postojanja

POLITIKA INTEGRISANOG MENADŽMENT SISTEMA

Opredeljenje privrednog društva MHM-PROJEKT D.O.O. NOVI SAD, njegovog rukovodstva, zaposlenih i radno angažovanih lica je da, u svim poslovnim procesima i aktivnostima, sprovode i neprekidno unapređuju integrisani menadžment sistem u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015 i ISO 39001:2012. Naši ciljevi primene politike integrisanog menadžment sistema su:

Politiku kvaliteta integrisanog menadžment sistema i navedene ciljeve sprovodimo poštujući zakonsku regulativu i zahteve standarda, primenom sledećih aktivnosti:

Kontakt

Hajde da porazgovaramo o vašem projektu