Adresa

Jovana Popovića 40, Novi Sad

TELEFON

+381-21-403049

E-MAIL ADRESA

office@mhm-projekt.rs

projekti u realizaciji

Merenje defleksija

Nosivost postojeće kolovozne konstrukcije određuje se na osnovu merenja defleksija. Merenje ugiba (defleksija) kolovozne konstrukcije, vrši se deflektometrom sa padajućim teretom FWD

Merenje se vrši na mernim mestima (poprečnim presecima), najčešće u tragu desnog točka posmatrajući u smeru kretanja, na svakoj saobraćajnoj traci posebno, na odgovarajućem rastojanju (merni interval najčešće iznosi 50m). Na svakom mernom mestu se vrše 3 merenja (udarca). Merenje se vrši upotrebom odgovarajuće dinamičke sile koja se prenosi na kolovoz preko kružne ploče prečnika 300 mm. Ugibi se mere geofonima postavljenim u centru kružne ploče i na odstojanjima od 200, 300, 450, 600, 900, 1200, 1500 i 1800 mm od centra kružne ploče.

Tokom merenja defleksija, pored merenja temperature površine kolovoza senzorom na deflektometru, vrši se i direktno merenje temperature prema proceduri datoj u dokumentu “LTPP Manual for Falling Weight Deflectometer Measurement Operational Field Guidelines”, Version 3.1, August 2000, pripremljenom od strane FHWA-LTPP Technical Support Service Contractor LAW PCS.

MHM-projekt d.o.o. Novi Sad u svom vlasništvu ima deflektometar sa padajućim teretom FWD DYNATEST (FWD 8002-219), koji je kalibrisan od strane Danskog proizvođača DYNATEST.

U periodu od 2018. godine smo izvršili merenje defleksija na više od 500km autoputeva i državnih puteva I reda u Republici Srbiji i na državnim putevima u Crnoj Gori.

Delatnosti poslovanja

Kontakt podaci