Adresa

Jovana Popovića 40, Novi Sad

TELEFON

+381-21-403049

E-MAIL ADRESA

office@mhm-projekt.rs

projekti u realizaciji

Projekti revizije bezbednosti saobraćaja

Revizija bezbednosti saobraćaja se sprovodi po osnovu stava 1, člana 89 važećeg Zakona o putevima, kojim je predviđena obaveza upravljača javnog puta da da obezbedi reviziju projekata državnog puta I reda sa aspekta bezbednosnih karakteristika puta za sve projekte izgradnje novog puta i za projekte rekonstrukcije postojećeg puta, u svim fazama projektovanja, neposredno pre puštanja puta u eksploataciju i najkasnije šest meseci posle puštanja puta u eksploataciju. Revizija bezbednosti saobraćaja je:

  • Sistematska metoda, što znači da je sveobuhvatna i sprovedena na metodološki način;
  • Nezavisna procedura, što znači da RBS vrši nezavisno i nepovezano lice ili lica sa procesom upravljanja puteva, sa iskustvom u polju bezbednosti putne infrastrukture, saobraćajnog inženjerstva, ponašanja učesnika u saobraćaju i projektovanja puteva;
  • Procedura koja se sprovodi na projektima i tehničkoj dokumentaciji;
  • Proaktivna procedura, što znači da je to preventivna aktivnost koja se provodi sa ciljem identifikacije nedostataka na putnoj infrastrukturi, radi njihovog otklanjanja.

Osnovni cilj usluga RBS jeste identifikacija nedostataka u projektima i tehničkoj dokumentaciji, kao i na putu (neposredno pre puštanja puta u eksploataciju i najkasnije šest meseci posle puštanja puta u eksploataciju) koji mogu imati implikacije po bezbedno odvijanje saobraćaja, procena rizika koji ti nedostaci emituju na učesnike u saobraćaju, i predlaganje praktičnih mera radi eliminisanja ili ublažavanja rizika/posledica koji svaki identifikovani nedostatak u okviru projekta može imati na učesnike u saobraćaju.

MHM-projekt d.o.o. je za potrebe upravljača državnih puteva, Javnog preduzeća „Putevi Srbije“, u periodu od 2016. godine, izradio veliki broj izveštaja Revizije bezbednosti saobraćaja – RBS u toku izrade tehničke dokumentacije autoputeva i državnih puteva I reda u Republici Srbiji.

U postizanju gore navedenih ciljeva u okviru realizacije RBS za potrebe upravlja državnih puteva su, između ostalih, izvršene sledeće aktivnosti:

  • Identifikovani su nedostaci na izabranim deonicama puteva koji su predmet provere, a koji mogu dovesti do nastanka saobraćajnih nezgoda;
  • Opisani su potencijalni rizici svakog identifikovanog problema po učesnike u saobraćaju;
  • Predložene su mere radi eliminacije i ublažavanja uočenih problema, pri čemu su posebno naglašene i identifikovane one koje iziskuju niska finansijska sredstva a čiji je efekat visok, u smislu koristi po učesnike u saobraćaju i njihovu bezbednost prilikom učešća u saobraćaj;
  • Pripremljena je procena troškova za predložene mere.

Revizija bezbednosti saobraćaja je izvršena u skladu sa metodologijama koje su sadržane u okviru sledećih međunarodno priznatih uputstava:

  • ROAD SAFETY INSPECTION MANUAL, South East Europe Transport Observatory (SEETO), EC/SEETO, 2009, revised version 2016.
  • ROAD SAFETY INSPECTION GUIDELINE, World Road Association (PIARC), Paris, 2007, revised version 2012

Delatnosti poslovanja

Kontakt podaci