Adresa

Jovana Popovića 40, Novi Sad

TELEFON

+381-21-403049

E-MAIL ADRESA

office@mhm-projekt.rs

Realizovani projekti

Rekonstrukcija trga kod pijace u Kikindi

Izradom tehničke dokumentacije (IDR, IDP I PZI) za rekonstrukciju navedenog dela centra naselja kao užeg gradskog centra definisane su mere intervencije na postojećoj fizičkoj strukturi stvarajući određeni duh mesta i odgovarajuće ambijentalne celine. Jedinstvenim tretiranjem čitavog prostora, arhitektonskim oblicima, upotrebljenim materijalima i bojama, uspostavljena je estetska i vizuelna celina prostora sa postojećom pešačkom zonom, te nije narušen ambijent zaštićenog jezgra.

Postojeća namena površine navedenog lokaliteta zadržana je kao pešačka zona, odnosno kao otvoreni prostor za okupljanje. Oblikovanje i funkcija imaju pečat sadašnjeg vremena. Sa objektima koji imaju spomenička svojstva u okruženju čine skladnu celinu.
Materijalizacijom i načinom popločanja ostvarena je veza urbane celine postojećeg Trga srpskih dobrovoljaca i pijace kao i dela Dositejeve ulice. Popločanje granitnim pločanama u nekoliko tonova iste boje je prilagođeno odvijanju različitih dešavanja i programa. Uređenje pešačkih staza i platoa je u funkciji vođenja, razdvajanja i obeležavanja različitih namena pešačkih tokova. Tretmanom partera, u vizuelnom smislu, postiže se sagledavanje prostora u seriji. Odgovarajući sadržaji i sagledavanje sveukupnog prostora naglašavaju se posebno projektovanim trakastim klupama kao urbanim mobilijarom. Parterno rešenje predstavlja akcenat i element identiteta prostora.
Na mestu ukrštanja najbitnijih pravaca, na raskršču Branka Radičevića i Dositejeve ulice formiran je prostor koji se posebno ističe uvođenjem parterne fontane kao vodene površine.

Urbani mobilijar dodatno oplemenjuje prostor, oprema ga. Čini ga kvalitetnijim za boravak. Postavljanje uličnog nameštaja organizovano je u zavisnosti od orijentisanosti određenih delova ove javne površine, sadržaja prizemlja okolnih objekata, načina korišćenja određenih površina i njihovog naglašavanja.
Kombinacijom drvoreda, grupa drveća i žbunja i cvetnih površina formiraju se zeleni, zaštitni pojasevi u okviru kompleksa, prema površinama druge namene. Poseban ambijent ovom prostoru daje vegetacija organizovana linijski, uz javnu površinu ulicu, sa pratećim žbunastim formama. Plan zelenila u okviru kompleksa usaglašen je sa sinhron planom infrastrukturnih instalacija.
Osvetlјenje trga projektovano je tako da zadovolјi savremene potrebe centra grada. Funkcionalna rasveta planira se stubovima sa svetilјkom, moderne forme na odgovarajućem međusobnom rastojanju.
Nivelaciono rešenje uslovljeno je postojećim objektima i njihovim ulazima, obodnim uličnim koridorima. Pri tome je vođeno računa da se obezbedi što pouzdanije odvodnjavanje svih izgrađenih i neizgrađenih površina.
Planirana je kolovozna konstrukcija prilagođena pešačkoj zoni.
Rekonstrukcijom postojećeg prostora obuhvaćene su i hidrotehničke instalacije (atmosferska, fekalna kanalizacija i vodovodna mreža). 

Postavljanjem sistema video nadzora obezbeđena je kontrola nad dešavanjima na predmetnom prostoru.
Predviđeno je usklađivanje postojećeg režima saobraćaja sa projektovanim rešenjem uz obeležavanje i postavljanje odgovarajuće saobraćajne signalizacije.
Izradom projekata arhitekture, saobraćajnih površina, konstrukcije, hidrotehničkih, elektroenergetskih, telekomunikacionih i signalnih, kao i hidromašinskih instalacija, pejzažne arhitekture kao i projekata saobraćaja i saobraćajne signalizacije i saobraćajne signalizacije tokom izvođenja radova sveobuhvatno je definisano uređenje javnog prostora.

Delatnosti poslovanja

Kontakt podaci