Adresa

Jovana Popovića 40, Novi Sad

TELEFON

+381-21-403049

E-MAIL ADRESA

office@mhm-projekt.rs

projekti u realizaciji

Projekti tehničkog regulisanja saobraćaja

Projektima tehničkog regulisanja saobraćaja na državnim putevima, u okviru naselja, obezbeđuje se osnova za:

  • postavljanje adekvatne saobraćajne signalizacije na odsecima državnih puteva u zonama naselja;
  • jedinstven pristup rešavanju problema u saobraćaju na svakom pojedinačnom, ali i mreži državnih puteva;
  • stvaranje uslova za jasno definisanje nadležnosti nad predviđenom saobraćajnom signalizacijom na svakom državnom putu;
  • stvaranje uslova za formiranje sistema koji će omogućiti upravljaču puta efikasniji način održavanja saobraćajne signalizacije na državnim putevima i praćenje njenih izmena.

Cilj svih mera i aktivnosti u okviru projekata ove vrste je, da se u skladu sa specifičnostima putne mreže u naseljima i povezanih saobraćajnih zahteva, koji se odnose na lokalni i tranzitni saobraćaj, izvrši maksimizacija efikasnosti saobraćajnog sistema, uz povećanje protočnosti i istovremenim povećanjem stepena bezbednosti saobraćaja.Sa aspekta upravljanja, cilj je, da se da se održavanje saobraćajne signalizacije na odsecima državnih puteva koji prolaze kroz naselja, preda na održavanje upravljaču državnih puteva, odnosno JP „Putevi Srbije“.

Projekti TRS na državnim putevima u naseljima su polazna osnova, na koju se nadograđuje, odnosno uklapa režim saobraćaja na sekundarnoj mreži saobraćajnica.

Delatnosti poslovanja

Kontakt podaci